top of page

Algemene Voorwaarden voor Studio Reverie

1. Definities


Studio Reverie/opdrachtnemer: De onderneming die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de inrichting van kantoren en de inkoopdiensten zoals beschreven in deze voorwaarden.
Klant/opdrachtgever: De partij die de diensten van Studio Reverie inhuurt voor het ontwerpen, inrichten en inkopen ten behoeve van woningen en kantoren.
Budget: Het overeengekomen totale bedrag dat de Klant beschikbaar stelt voor de uitvoering van de diensten door Studio Reverie.
Ontwerp: Het door Studio Reverie gepresenteerde conceptuele plan voor de inrichting van de woning/ kantoren, waarop de klant akkoord geeft voordat er wordt overgegaan tot aankopen.
Leveranciers: Derden van wie Studio Reverie producten en diensten inkoopt ten behoeve van het project.


2. Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen.
2.2 Verwijst de Klant bij aanvaarding naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door Studio Reverie uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen


3. Uurtarief en kosten


3.1 Studio Reverie rekent een uurtarief exclusief 21 % BTW. Dit uurtarief wordtvermeld in de offerte. Het uurtarief is exclusief reis- en parkeerkosten. Dezekosten worden separaat in rekening gebracht. De reiskosten bedragen €0,30 per kilometer exclusief BTW.
3.2 Alle kosten die voortvloeien uit de diensten van Studio Reverie, inclusief maar niet beperkt tot kosten ten behoeve van het ontwerp, inrichting en inkoop, zijn voor rekening van de Klant.
3.3 Studio Reverie brengt bij klant een vergoeding van 15% in rekening over de kosten die zij maakt voor de aankoop van materialen en producten ten behoeve van het project. De Klant gaat bij ondertekening van de offerte akkoord met de aankoop hiervan door Studio Reverie.

 

4. Betalingsvoorwaarden


4.1 De Klant dient een aanbetaling van een eerste tranche van 1/3 van het budget te voldoen aan Studio Reverie voordat de werkzaamheden aanvangen.
4.2 De Klant dient een betaling van een tweede tranche van 1/3 van het budget te voldoen binnen veertien dagen nadat de Klant akkoord heeft gegeven op het gepresenteerde ontwerp en Studio Reverie overgaat tot het inkopen van benodigde materialen en diensten.
4.3 De Klant dient een laatste betaling van een derde tranche van 1/3 van het totale budget te voldoen binnen veertien dagen na oplevering van de diensten door Studio Reverie.
4.4 Studio Reverie is jegens Klant van rechtswege (automatisch) in verzuim indien de betaling niet binnen voormelde termijnen is ontvangen.
4.5 Bij niet tijdige betaling is Klant aan Studio Reverie een rente van 1,5% permaand, of gedeelte van een maand, verschuldigd.
4.6 Bij niet tijdige betaling is Klant aan Studio Reverie buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke gesteld worden op minimaal 15% van de
openstaande hoofdvordering, met een minimum van € 500,--.
4.7 Een verrekening door Klant met de vordering van Studio Reverie is niet toegestaan.
4.8 Studio Reverie is bevoegd het reeds aangevangen werk op te schorten indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Studio Reverie voldoet.

 

5. Kosten/Meer-minder werk


5.1 Het is Studio Reverie toegestaan om maximaal 10 % meer – en of minderwerk te verrekenen zonder dat daarvoor overleg nodig is dan wel toestemming van de klant is vereist.
5.2 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a) ingeval van wijziging in de opdracht, dan wel de voorwaarden van uitvoering; b) ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Studio Reverie deze bijsluiting van de overeenkomst kende of had moeten kennen;
c) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden; d) in de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in deze overeenkomst is voorgeschreven.

5.3 Wijzigingen als in 5.2 bedoeld, worden behoudens het bepaalde in 5.1, schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de
aanspraken van Studio Reverie en van de Klant op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

6. Revisierondes


6.1 Eén revisie ronde is inbegrepen in Fase 1 en Fase 2 van de werkzaamheden.Extra uren zullen worden berekend tegen het uurtarief en zullen vooraf worden gecommuniceerd tenzij deze uren binnen de 10 % marge zitten als genoemd in artikel 5.

7. Verplichtingen Klant


7.1 De Klant zorgt ervoor dat Studio Reverie:
a) tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van Studio Reverie; b) toegang krijgt tot het gebouw, de ruimte, het lokaal of het object waaraan, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, waarbij deze, voor zover nodig, leeg en bezemschoon zijn; c) voldoende gelegenheid wordt geboden voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen; d) aansluitingsmogelijkheden heeft voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; e) indien nodig de tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen ontvangt.
7.2 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Klant.
7.3 De Klant dient er voor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Studio Reverie
behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.


8 . Leveranciers en Aankopen


8.1 Studio Reverie heeft het recht en de volledige vrijheid om namens de klant contact op te nemen met leveranciers en producten/diensten aan te schaffen die nodig zijn voor het project.
8.2 Eventuele garanties, klachten of geschillen met betrekking tot door Studio Reverie gekochte producten en diensten worden afgehandeld door StudioReverie namens de klant tot 3 maanden na datum oplevering van het project. Daarna zal een lijst met leveranciers en contacten worden overgedragen aan de klant, die zelf contact kan opnemen en wordt geacht zelf - indien aan deorde – binnen de eventueel geldende termijn te klagen of garanties in te roepen.
8.3 Studio Reverie werkt met bouwers en leveranciers, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het werk en de
producten van derden. De klant vrijwaart Studio Reverie volledig voor eventuele schades/gebreken aan producten van leveranciers of werken ten
gevolge van werkzaamheden van bouwers.
8.4 Het kan voorkomen dat leveranciers langere levertijden hebben dan eerder gecommuniceerd, waardoor het project vertraging oploopt. Studio Reverie is hier niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor. De klant vrijwaart Studio Reverie volledig voor eventuele schade die bij de Klant ontstaat door een te late oplevering in verband met langere levertijden c.q. uitloop in bouwwerkzaamheden.


9. Technische Tekeningen


9.1 Technische tekeningen voor bouwers, indien nodig, worden tegen een extra vergoeding verstrekt. De schetsen van Studio Reverie zijn inbegrepen in de offerte.
9.2 De bouwers zijn verantwoordelijk voor metingen De klant vrijwaart Studio Reverie voor schade die voortvloeit uit fouten in de metingen.


10. Projectmanagement en Communicatie


10.1 Er zal een gedeelde verantwoordelijkheid zijn met betrekking tot het projectmanagement op de locatie voor communicatie en aanwezigheid bij
vergaderingen en leveringen.
10.2 Communicatie met de eigenaar van het gebouw en bouw gerelateerde kwesties verloopt via het projectmanagement op de locatie.


11. Elektronische Systemen


11.1 Elektronische systemen, schermen, camera's en ventilatiesystemen zijn niet inbegrepen in de offerte en werkzaamheden. Deze zaken dienen via een derde partij te worden geregeld en worden geleid door de Klant tenzij anders overeengekomen.


12. Intellectuele eigendomsrechten


12.1 Alle tekeningen, modellen en berekeningen zijn onderworpen aan het auteursrecht van Studio Reverie en blijven eigendom van Studio Reverie.
12.2 Het is Klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Studio Reverie, de hiervoor genoemde stukken te kopiëren, dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen en/of te (doen) gebruiken en/of te (doen) verspreiden zonder toestemming van Studio Reverie.

13. Eigendomsvoorbehoud


13.1 De door Studio Reverie aan klant geleverde materialen blijven eigendom van Studio Reverie totdat de gehele betaling is voldaan.
13.2 De Klant is op verzoek van Studio Reverie verplicht om aan Studio Reverie zekerheid te stellen voor het verschuldigde onder meer door het geven van zaken in (bezitloos) pand, dan wel door middel van afgifte van een bankgarantie.


14. Aansprakelijkheid Studio Reverie


14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW (overmacht) komen niet voor rekening en risico van Studio Reverie onder andere maar niet uitsluitend de navolgende omstandigheden: werkstaking binnen het bedrijf van de leveranciers of transporteurs, overheidsmaatregelen, brand, te late leveranties ongeacht de reden door leveranciers of transporteurs.
14.2 Studio Reverie is niet aansprakelijk voor schade aan het werk welke schade het gevolg is van factoren die niet voor risico van Studio Reverie zijn,
waarvoor Studio Reverie in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen alsmede is Studio Reverie niet aansprakelijk in de situaties zoals in de algemene voorwaarden genoemd.
14.3 Studio Reverie is jegens de klant nimmer aansprakelijk voor schade aan het werk voor meer dan ten belopen van de helft van de offerte.
14.4 Studio Reverie is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de klant of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.


15. Aansprakelijkheid Klant


15.1 De klant draagt het risico voor de door of namens hem voorgeschreven ontwerpen, berekeningen, tekeningen en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
15.2 Indien materialen of hulpmiddelen, die de Klant ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven gebreken mochten hebben, is de klant aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
15.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant het risico draagt, waaronder begrepen de door de klant ingeschakelde (onder)aannemers en/of (hulp)personen dienen de daaruit voor Studio Reverie voortvloeiende schade en kosten door de klant te worden vergoed.
15.4 De hierdoor ontstane vertraging voor oplevering van het werk door Studio Reverie kan hem niet worden tegengeworpen.


16. Afvoer Afval


16.1 Kosten voor afvoer van materialen en verpakkingen worden in rekening gebracht op de eindfactuur aan de Klant.

17. Oplevering, Onderhoudstermijn


17.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a) wanneer Studio Reverie hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de Klant kennis gegeven heeft, na ommekomst van de duur van het werk, van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd; 2) na verloop van acht dagen dat Studio Reverie schriftelijk aan de klant heeft
meegedeeld dat het werk voltooid is en de Klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen; c)  bij ingebruikneming van het werk door klant, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd; d) kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna te noemen termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden voor onthouding van goedkeuring kunnen zijn.
17.2 Bij onthouding van goedkeuring van het werk is de Klant verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Studio Reverie onder opgave van redenen.
17.3 Studio Reverie is slechts gehouden - en wordt zelf in de gelegenheid gesteld - kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk door de klant ter kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
17.4 Na de in het vorige lid genoemde termijn is Studio Reverie niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien het werk een niet zichtbaar gebrek bevat en Studio Reverie daarvan binnen zes weken na ontdekking daarvan mededeling is gedaan.
17.5 Het werk wordt door Studio Reverie opgeleverd, binnen de in de overeenkomst vermelde termijn, geen fatale termijn zijnde. Studio Reverie
komt eerst in verzuim na ingebrekestelling door de Klant onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen.


18. Akkoord
De Klant verklaart met ondertekening/ aanvaarding van de offerte kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Studio Reverie en daarmee uitdrukkelijk in te stemmen.

bottom of page